Vedtægt for foreningen Fem brød og to fisk

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er ”Fem brød og to fisk”

Foreningen har hjemsted i Aalborg Kommune.

§ 2 FORMÅL

Foreningen har til formål at udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for familier, hjemløse, studerende og andre personer der i en kortere eller længere periode ikke har penge til at forsørge sig selv med mad og andre ting til opretholdelse af det daglige liv. Vores ydelse er ikke at give penge ud. Dette arbejde vil primært foregå i Aalborg Kommune og omegn Foreningens arbejde er af ikke-kommerciel og almennyttig karakter.

Foreningen kan tilbyde følgende frivillige aktiviteter:

– Udbringning af mad i en kortere eller længere periode
– Omsorgstjenester
– Rådgivning og forbøn

§ 3 MEDLEMMER

Den frivillige forening består af en kreds af personer, der ønsker at yde en frivillig indsats til fordel for den angivne målgruppe. Foreningen er upolitisk, og enhver der måtte ønske det, kan optages som medlem.

§ 4 GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af foreningens medlemmer. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt, evt. ved opslag med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse. Beretningen beskriver foreningens aktiviteter i det forgangne år. Som minimum bør beretningen indeholde oplysninger om, hvorledes der er levet op til foreningens formålsparagraf, specielt de initiativer foreningen har taget i forhold til gennemførsel af aktiviteter i henhold til formålet.
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.
  4. Fastsættelse af evt. kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden vedlagt de nødvendige bilag skal være generalforsamlingen i hænde senest 7 dage før mødets afvikling. Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det. Bestyrelsens godkendte beretning og regnskab skal, hvis der det pågældende regnskabsår er modtaget støtte fra Aalborg Kommune, sendes til kommunen til orientering.

§ 5 BESTYRELSE OG TEGNINGSFORHOLD

Bestyrelsen forestår foreningens drift og er selvsupplerende. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første generalforsamling.
Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formandspost, næstformandspost og kassererpost.
Den frivillige forening tegnes af formanden eller, i formandens fravær, næstformanden i forening med kassereren.
Bestyrelsen vedtager ved simpelt flertal ændringer eller nye tiltag i foreningen.

§ 6 ØKONOMI

Foreningen kan have indtægter fra:

  • medlemskontingenter á årlig 100 kr.
  • overskud ved aktiviteter
  • donationer fra private personer og virksomheder

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med de retningslinjer, der udstikkes fra Aalborg Kommune. For bestyrelsen gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtigelser.

§ 7 REGNSKAB OG REVISION

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Der vælges hver år på generalforsamlingen en revisor.

§ 8 VEDTÆGTER OG FORENINGENS OPLØSNING

Vedtægterne kan kun ændres på en ordinær generalforsamling og kun hvis 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Foreningens opløsning kræver ligeledes 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

Dog kan foreningen opløses, hvis forslag om opløsning, efter at være forkastet på en generalforsamling i henhold til ovenstående, vedtages med mindst halvdelen af de fremmødte medlemmers tilslutning på en ny generalforsamling, der er specielt indkaldt med henblik på beslutning om opløsning af foreningen.

Hvis foreningen opløses skal eventuelle uforbrugte midler fra Aalborg Kommune returneres.