Søren og Mette - Om fem brød og to fisk

Gratis omdeling af friske fødevarer til socialt og økonomisk sårbare familier og personer. Find os på http://www.fembrodogtofisk.dk/

Opslået af Fem brød og to fisk/ Five loaves and two fish på 21. februar 2017

Hør os fortælle kort om vores organisation.

Tryk på én af overskrifter herunder for at læse mere om organisationen

Foreningen har til formål at udføre frivilligt socialt arbejde til fordel socialt udsatte familier, hjemløse, studerende, og andre der i en kortere eller længere periode ikke har penge til at forsørge sig selv med mad og andre ting til opretholdelse af det daglige liv.

Foreningens arbejde er af ikke-kommerciel og almennyttig karakter. Vi deler ikke penge ud, men tilbyder omsorg og hjælp til mennesker. Det frivillige arbejde foregår i øjeblikket primært i Nordjylland, Aalborg kommune og omegn.

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er ”Fem brød og to fisk”

Foreningen har hjemsted i Aalborg Kommune.

§ 2 FORMÅL

Foreningen har til formål at udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for familier, hjemløse, studerende og andre personer der i en kortere eller længere periode ikke har penge til at forsørge sig selv med mad og andre ting til opretholdelse af det daglige liv. Vores ydelse er ikke at give penge ud. Dette arbejde vil primært foregå i Aalborg Kommune og omegn Foreningens arbejde er af ikke-kommerciel og almennyttig karakter.

Foreningen kan tilbyde følgende frivillige aktiviteter: Udbringning af mad i en kortere eller længere periode, omsorgstjenester og rådgivning

§ 3 MEDLEMMER

Den frivillige forening består af en kreds af personer, der ønsker at yde en frivillig indsats til fordel for den angivne målgruppe. Foreningen er upolitisk, og enhver der måtte ønske det, kan optages som medlem.

§ 4 GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af foreningens medlemmer. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt, evt. ved opslag med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.
Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse. Beretningen beskriver foreningens aktiviteter i det forgangne år. Som minimum bør beretningen indeholde oplysninger om, hvorledes der er levet op til foreningens formålsparagraf, specielt de initiativer foreningen har taget i forhold til gennemførsel af aktiviteter i henhold til formålet.
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.
  4. Fastsættelse af evt. kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden vedlagt de nødvendige bilag skal være generalforsamlingen i hænde senest 7 dage før mødets afvikling. Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det. Bestyrelsens godkendte beretning og regnskab skal, hvis der det pågældende regnskabsår er modtaget støtte fra Aalborg Kommune, sendes til kommunen til orientering.

§ 5 BESTYRELSE OG TEGNINGSFORHOLD

Bestyrelsen forestår foreningens drift og er selvsupplerende. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første generalforsamling.
Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formandspost, næstformandspost og kassererpost.
Den frivillige forening tegnes af formanden eller, i formandens fravær, næstformanden i forening med kassereren.
Bestyrelsen vedtager ved simpelt flertal ændringer eller nye tiltag i foreningen.

§ 6 ØKONOMI

Foreningen kan have indtægter fra:

  • medlemskontingenter á årlig 100 kr.
  • overskud ved aktiviteter
  • donationer fra private personer og virksomheder

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med de retningslinjer, der udstikkes fra Aalborg Kommune. For bestyrelsen gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtigelser.

§ 7 REGNSKAB OG REVISION

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Der vælges hver år på generalforsamlingen en revisor.

§ 8 VEDTÆGTER OG FORENINGENS OPLØSNING

Vedtægterne kan kun ændres på en ordinær generalforsamling og kun hvis 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Foreningens opløsning kræver ligeledes 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

Dog kan foreningen opløses, hvis forslag om opløsning, efter at være forkastet på en generalforsamling i henhold til ovenstående, vedtages med mindst halvdelen af de fremmødte medlemmers tilslutning på en ny generalforsamling, der er specielt indkaldt med henblik på beslutning om opløsning af foreningen.

Hvis foreningen opløses skal eventuelle uforbrugte midler fra Aalborg Kommune returneres.

I Singapore

Under et ophold i Singapore i 2014, mødte vi, Søren og Mette, en kvinde, som havde startet en organisation, der hedder ”fem brød og to. Kvindens historie var, at hun havde selv været meget fattig og havde gigt og dagligt mange smerter i hele kroppen, men alligevel besluttede sig for, at hun aktivt ville gå ud og gøre en forskel i sit lokalområde. Område var et fattigt område i Singapore, hvor en familie på 10 nemt bor i ét enkelt rum, dvs. de sover, spiser og opholder sig i samme rum, ofte ikke større end 30 m2. Med udgangspunkt i sin kristne tro og næstekærlighed, delte hun mad ud til fattige, og tog hånd om og bad for de syge i området.

Kvinden begyndte først med at gå ud i sit område og fortælle om sin tro. Efter nogle dage fik hun en pose ris foræret af en, hun mødte på sin tur. Hun syntes, at det var alt for godt til, at hun kunne beholde det hele for sig selv, så hun besluttede sig for at dele den i to poser og give det til andre, som havde et større behov end hende. Næste gang fik hun to poser ris, som hun også delte ud til andre med større behov end hende selv. Og dette fortsatte med at ske.

En dag da hun var nede ved stranden, så hun en stime af store fisk et sted ved strandkanten. Hun ønskede også at dele fisk ud til folk, som manglede mad, så i sin tro på Gud bad hun om fiskene måtte blive der, indtil hun kunne komme tilbage og fange dem med et net. Da hun kom tilbage lidt senere, var fiskene der stadig, og hun kunne fiske dem op i et net. Hendes initiativ blev kendt af flere fiskere der i området, og de satte derfor kasse op ved havnen, som de fyldte med store fisk til hende hver dag. Sådan blev det ved i flere år, til hun måtte have have hjælp af andre med at opbevare og omdele fiskene.

I dag deler hun ikke kun poser, men mange mange tons ris ud gennem hendes organisation.

Hendes historie talte meget stærkt til os begge under vores ophold i Singapore, og det lagde grundstenen for vores eget arbejde med omdeling af mad til trængende i Danmark. Med udgangspunkt i den kristne tro og næstekærlighedsbudet, noget som historisk har lagt grundlaget for det det danske velfærdssamfund, ønsker vi at rette vores opmærksomhed mod nødlidende grupper i Danmark og yde en stor frivillig indsats for at afhjælpe nøden, hvor vi ser den.

Er vi villige til at give den sultne mad? Er vi villige til at give til andre, som ikke har mulighed for at give tilbage? Det ønsker vi at være.